GWS Giants
5.3 33

Round 8
Manuka Oval
27/02/2022 19:10

Carlton
7.9 51

-20 -10 0 10 20 Q1 2m4s BEHIND Giants Giants 0.1 v Blues 0.0 Q1 4m34s GOAL Blues Giants 0.1 v Blues 1.0 Q1 11m6s BEHIND Blues Giants 0.1 v Blues 1.1 Q1 13m56s BEHIND Blues Giants 0.1 v Blues 1.2 Q1 17m13s GOAL Giants Giants 1.1 v Blues 1.2 Q2 1m31s GOAL Giants Giants 2.1 v Blues 1.2 Q2 5m32s GOAL Blues Giants 2.1 v Blues 2.2 Q2 11m38s GOAL Blues Giants 2.1 v Blues 3.2 Q2 13m36s GOAL Giants Giants 3.1 v Blues 3.2 Q2 18m8s RUSHED BEHIND Blues Giants 3.1 v Blues 3.3 Q3 0m54s BEHIND Blues Giants 3.1 v Blues 3.4 Q3 2m3s BEHIND Blues Giants 3.1 v Blues 3.5 Q3 3m8s GOAL Blues Giants 3.1 v Blues 4.5 Q3 5m18s GOAL Blues Giants 3.1 v Blues 5.5 Q3 6m31s GOAL Giants Giants 4.1 v Blues 5.5 Q3 8m57s BEHIND Blues Giants 4.1 v Blues 5.6 Q3 14m31s BEHIND Blues Giants 4.1 v Blues 5.7 Q3 16m50s BEHIND Blues Giants 4.1 v Blues 5.8 Q4 2m34s GOAL Blues Giants 4.1 v Blues 6.8 Q4 10m47s BEHIND Blues Giants 4.1 v Blues 6.9 Q4 12m34s RUSHED BEHIND Giants Giants 4.2 v Blues 6.9 Q4 13m13s GOAL Giants Giants 5.2 v Blues 6.9 Q4 15m1s GOAL Blues Giants 5.2 v Blues 7.9 Q4 16m19s BEHIND Giants Giants 5.3 v Blues 7.9