Katherine Smith

Fantasy points 2017 2018 2019 2021 2022 7 2023 Round 1 2017: 24 Round 2 2017: 39 Round 3 2017: 21 Round 4 2017: 13 Round 5 2017: 23 Round 6 2017: 32 Round 7 2017: 28 Round 1 2018: 29 Round 2 2018: 25 Round 3 2018: 61 Round 4 2018: 27 Round 5 2018: 53 Round 6 2018: 50 Round 7 2018: 59 Round 1 2019: 26 Round 2 2019: 37 Round 3 2019: 47 Round 4 2019: 28 Round 5 2019: 41 Round 6 2019: 26 Round 7 2019: 31 Round 5 2021: 21 Round 6 2021: 29 Round 7 2021: 35 Round 8 2021: 55 Round 9 2021: 42 Round 1 2022: 52 Round 2 2022: 62 Round 3 2022: 43 Round 4 2022: 27 Round 5 2022: 26 Round 6 2022: 27 Round 7 2022: 38 Round 8 2022: 11 Round 10 2022: 14 Round 1 7: 46 Round 2 7: 24 Round 3 7: 36 Round 4 7: 12 Round 5 7: 36 Round 6 7: 56 Round 7 7: 58 Round 8 7: 45 Round 9 7: 31 Round 10 7: 35 Round 1 2023: 18 Round 2 2023: 18 Round 3 2023: 25 Round 4 2023: 49 Round 5 2023: 37 Round 6 2023: 20 Round 7 2023: 50 Round 8 2023: 23 Round 9 2023: 33 Round 10 2023: 30