Louise Stephenson

Fantasy points 2017 2018 2019 2020 2021 2022 7 2023 Round 5 2017: 21 Round 6 2017: 25 Round 7 2017: 13 Round 1 2018: 8 Round 3 2018: 12 Round 1 2019: 26 Round 2 2019: 64 Round 3 2019: 38 Round 4 2019: 44 Round 5 2019: 24 Round 6 2019: 26 Round 7 2019: 37 Round 1 2020: 22 Round 2 2020: 44 Round 3 2020: 21 Round 4 2020: 35 Round 5 2020: 52 Round 6 2020: 18 Semi Finals 2020: 44 Round 2 2021: 33 Round 3 2021: 49 Round 4 2021: 34 Round 5 2021: 21 Round 7 2021: 29 Round 8 2021: 30 Round 9 2021: 63 Round 1 2022: 43 Round 2 2022: 35 Round 4 2022: 48 Round 5 2022: 46 Round 6 2022: 49 Round 7 2022: 24 Round 8 2022: 21 Round 1 7: 53 Round 2 7: 3 Round 10 7: 26 Round 1 2023: 52 Round 2 2023: 23 Round 3 2023: 18 Round 5 2023: 42 Round 6 2023: 34 Round 7 2023: 48