Mia King

Fantasy points 2020 2021 2022 7 2023 Round 4 2020: 46 Round 5 2020: 33 Round 6 2020: 60 Semi Finals 2020: 22 Round 1 2021: 53 Round 2 2021: 38 Round 3 2021: 51 Round 4 2021: 48 Round 5 2021: 35 Round 6 2021: 56 Round 7 2021: 25 Round 8 2021: 18 Round 9 2021: 37 Round 1 2022: 58 Round 2 2022: 39 Round 3 2022: 50 Round 4 2022: 87 Round 5 2022: 51 Round 6 2022: 65 Round 7 2022: 57 Round 8 2022: 75 Round 9 2022: 80 Round 10 2022: 92 Qualifying Finals 2022: 60 Round 1 7: 60 Round 2 7: 60 Round 3 7: 65 Round 4 7: 53 Round 5 7: 54 Round 6 7: 43 Round 7 7: 42 Round 8 7: 55 Round 9 7: 84 Round 10 7: 79 Elimination Finals 7: 77 Semi Finals 7: 84 Preliminary Finals 7: 53 Round 1 2023: 88 Round 2 2023: 74 Round 3 2023: 120 Round 4 2023: 83 Round 5 2023: 96 Round 6 2023: 99 Round 7 2023: 68 Round 8 2023: 104 Round 9 2023: 100 Qualifying Finals 2023: 86 Preliminary Finals 2023: 78 Grand Final 2023: 85