Kaitlyn Ashmore

Fantasy points 2017 2018 2019 2020 2021 2022 7 2023 Round 1 2017: 51 Round 2 2017: 31 Round 3 2017: 37 Round 4 2017: 38 Round 5 2017: 36 Round 6 2017: 37 Round 7 2017: 48 Grand Final 2017: 53 Round 1 2018: 51 Round 2 2018: 27 Round 3 2018: 46 Round 4 2018: 54 Round 5 2018: 82 Round 6 2018: 60 Round 7 2018: 36 Grand Final 2018: 61 Round 1 2019: 65 Round 2 2019: 60 Round 3 2019: 86 Round 4 2019: 21 Round 5 2019: 102 Round 6 2019: 57 Round 7 2019: 57 Round 1 2020: 37 Round 2 2020: 7 Round 3 2020: 64 Round 4 2020: 45 Round 5 2020: 78 Round 6 2020: 28 Semi Finals 2020: 53 Round 1 2021: 87 Round 2 2021: 24 Round 3 2021: 59 Round 4 2021: 72 Round 5 2021: 52 Round 6 2021: 81 Round 7 2021: 66 Round 8 2021: 58 Round 9 2021: 61 Qualifying Finals 2021: 59 Round 1 2022: 78 Round 2 2022: 51 Round 3 2022: 69 Round 4 2022: 52 Round 7 2022: 39 Round 8 2022: 32 Round 9 2022: 37 Round 10 2022: 81 Qualifying Finals 2022: 31 Round 1 7: 35 Round 2 7: 72 Round 3 7: 74 Round 4 7: 84 Round 5 7: 57 Round 7 7: 72 Round 8 7: 35 Round 9 7: 44 Round 10 7: 83 Round 1 2023: 66 Round 2 2023: 70 Round 3 2023: 96 Round 4 2023: 65 Round 5 2023: 50 Round 6 2023: 53 Round 7 2023: 114 Round 8 2023: 68 Round 9 2023: 40 Round 10 2023: 38