Ebony Marinoff

Fantasy points 2017 2018 2019 2020 2021 2022 7 2023 Round 1 2017: 82 Round 2 2017: 83 Round 3 2017: 86 Round 4 2017: 66 Round 5 2017: 99 Round 6 2017: 80 Round 7 2017: 95 Grand Final 2017: 82 Round 1 2018: 93 Round 2 2018: 74 Round 3 2018: 123 Round 4 2018: 118 Round 5 2018: 72 Round 6 2018: 82 Round 7 2018: 94 Round 1 2019: 107 Round 2 2019: 82 Round 3 2019: 109 Round 4 2019: 67 Round 5 2019: 106 Round 6 2019: 103 Round 7 2019: 84 Preliminary Finals 2019: 124 Grand Final 2019: 75 Round 1 2020: 84 Round 2 2020: 100 Round 3 2020: 121 Round 4 2020: 96 Round 5 2020: 132 Round 6 2020: 106 Round 1 2021: 89 Round 2 2021: 87 Round 3 2021: 78 Round 4 2021: 98 Round 5 2021: 111 Round 6 2021: 86 Round 7 2021: 99 Round 8 2021: 91 Round 9 2021: 74 Preliminary Finals 2021: 159 Grand Final 2021: 74 Round 1 2022: 97 Round 2 2022: 70 Round 3 2022: 98 Round 4 2022: 89 Round 5 2022: 140 Round 6 2022: 87 Round 7 2022: 147 Round 8 2022: 108 Round 9 2022: 85 Round 10 2022: 121 Preliminary Finals 2022: 83 Grand Final 2022: 97 Round 1 7: 76 Round 2 7: 101 Round 3 7: 131 Round 4 7: 89 Round 5 7: 148 Round 6 7: 127 Round 7 7: 131 Round 8 7: 109 Round 9 7: 87 Round 10 7: 127 Qualifying Finals 7: 93 Semi Finals 7: 78 Preliminary Finals 7: 76 Round 1 2023: 112 Round 2 2023: 125 Round 3 2023: 124 Round 4 2023: 174 Round 5 2023: 91 Round 6 2023: 153 Round 7 2023: 132 Round 8 2023: 138 Round 9 2023: 133 Round 10 2023: 103 Qualifying Finals 2023: 99 Semi Finals 2023: 132 Preliminary Finals 2023: 129