Georgia Patrikios

Fantasy points 2020 2021 7 Round 1 2020: 68 Round 2 2020: 78 Round 3 2020: 56 Round 4 2020: 41 Round 5 2020: 53 Round 6 2020: 54 Round 1 2021: 102 Round 2 2021: 102 Round 3 2021: 79 Round 4 2021: 54 Round 5 2021: 87 Round 6 2021: 65 Round 7 2021: 119 Round 8 2021: 108 Round 9 2021: 94 Round 1 7: 71 Round 2 7: 55 Round 3 7: 69 Round 4 7: 62 Round 5 7: 69 Round 6 7: 70 Round 7 7: 92 Round 8 7: 55 Round 9 7: 58 Round 10 7: 79