Alice O'Loughlin

Fantasy points 0 20 40 2021 2022 7 Round 1 2021: 12 Round 2 2021: 18 Round 1 2022: 15 Round 3 2022: 29 Round 4 2022: 50 Round 5 2022: 20 Round 6 2022: 26 Round 7 2022: 23 Round 8 2022: 21 Round 3 7: 42 Round 4 7: 54 Round 5 7: 45