Hawthorn
6.4 40

Round 9
Frankston Oval
29/10/2023 17:05
23

Port Adelaide
5.2 32

-60 -40 -20 0 20 40 60 <![CDATA[ {467 haw <nil> <nil> <nil> 1 0m36s GOAL 6 h 6} - 4 - 200 - 50]]> Q1 0m36s GOAL Hawks Hawks 1.0 v Power 0.0 <![CDATA[ {467 pta <nil> <nil> <nil> 1 9m12s BEHIND 1 a 5} - 4 - 200 - 50]]> Q1 9m12s BEHIND Power Hawks 1.0 v Power 0.1 <![CDATA[ {467 pta <nil> <nil> <nil> 1 10m55s GOAL 6 a -1} - 4 - 200 - 50]]> Q1 10m55s GOAL Power Hawks 1.0 v Power 1.1 <![CDATA[ {467 pta <nil> <nil> <nil> 1 15m55s GOAL 6 a -7} - 4 - 200 - 50]]> Q1 15m55s GOAL Power Hawks 1.0 v Power 2.1 <![CDATA[ {467 haw <nil> <nil> <nil> 2 3m20s BEHIND 1 h -6} - 4 - 200 - 50]]> Q2 3m20s BEHIND Hawks Hawks 1.1 v Power 2.1 <![CDATA[ {467 haw <nil> <nil> <nil> 2 10m55s RUSHED BEHIND 1 h -5} - 4 - 200 - 50]]> Q2 10m55s RUSHED BEHIND Hawks Hawks 1.2 v Power 2.1 <![CDATA[ {467 haw <nil> <nil> <nil> 2 12m37s GOAL 6 h 1} - 4 - 200 - 50]]> Q2 12m37s GOAL Hawks Hawks 2.2 v Power 2.1 <![CDATA[ {467 haw <nil> <nil> <nil> 2 18m0s GOAL 6 h 7} - 4 - 200 - 50]]> Q2 18m0s GOAL Hawks Hawks 3.2 v Power 2.1 <![CDATA[ {467 haw <nil> <nil> <nil> 2 20m3s GOAL 6 h 13} - 4 - 200 - 50]]> Q2 20m3s GOAL Hawks Hawks 4.2 v Power 2.1 <![CDATA[ {467 pta <nil> <nil> <nil> 3 10m48s GOAL 6 a 7} - 4 - 200 - 50]]> Q3 10m48s GOAL Power Hawks 4.2 v Power 3.1 <![CDATA[ {467 haw <nil> <nil> <nil> 3 12m10s BEHIND 1 h 8} - 4 - 200 - 50]]> Q3 12m10s BEHIND Hawks Hawks 4.3 v Power 3.1 <![CDATA[ {467 pta <nil> <nil> <nil> 3 14m37s GOAL 6 a 2} - 4 - 200 - 50]]> Q3 14m37s GOAL Power Hawks 4.3 v Power 4.1 <![CDATA[ {467 pta <nil> <nil> <nil> 3 17m31s GOAL 6 a -4} - 4 - 200 - 50]]> Q3 17m31s GOAL Power Hawks 4.3 v Power 5.1 <![CDATA[ {467 pta <nil> <nil> <nil> 4 5m14s RUSHED BEHIND 1 a -5} - 4 - 200 - 50]]> Q4 5m14s RUSHED BEHIND Power Hawks 4.3 v Power 5.2 <![CDATA[ {467 haw <nil> <nil> <nil> 4 8m47s GOAL 6 h 1} - 4 - 200 - 50]]> Q4 8m47s GOAL Hawks Hawks 5.3 v Power 5.2 <![CDATA[ {467 haw <nil> <nil> <nil> 4 11m59s RUSHED BEHIND 1 h 2} - 4 - 200 - 50]]> Q4 11m59s RUSHED BEHIND Hawks Hawks 5.4 v Power 5.2 <![CDATA[ {467 haw <nil> <nil> <nil> 4 14m51s GOAL 6 h 8} - 4 - 200 - 50]]> Q4 14m51s GOAL Hawks Hawks 6.4 v Power 5.2
Lineups