Tahlia Fellows

Fantasy points 0 20 40 60 7 Round 1 7: 10 Round 4 7: 11 Round 5 7: 64