Tahlia Fellows

Fantasy points 0 20 40 60 7 Round 1 7: 10 Round 4 7: 11 Round 5 7: 64 Round 6 7: 37 Round 7 7: 33 Round 8 7: 29 Round 9 7: 15 Round 10 7: 35