Tahlia Fellows

Fantasy points 7 2023 Round 1 7: 10 Round 4 7: 11 Round 5 7: 64 Round 6 7: 37 Round 7 7: 33 Round 8 7: 29 Round 9 7: 15 Round 10 7: 35 Round 1 2023: 22 Round 4 2023: 15 Round 5 2023: 17 Round 6 2023: 61 Round 7 2023: 39 Round 8 2023: 24 Round 9 2023: 41 Round 10 2023: 52