Sachi Syme

Fantasy points 0 20 40 7 Round 1 7: 12 Round 2 7: 16 Round 3 7: 14 Round 4 7: 47