Sachi Syme

Fantasy points 7 Round 1 7: 12 Round 2 7: 16 Round 3 7: 14 Round 4 7: 47 Round 5 7: 46 Round 7 7: 6 Round 8 7: 21 Round 10 7: 19