Katelyn Pope

Fantasy points 2021 2023 Round 2 2021: 17 Round 3 2021: 27 Round 4 2021: 23 Round 5 2021: 5 Round 8 2021: 53 Round 9 2021: 17 Round 3 2023: 37 Round 4 2023: 24 Round 5 2023: 32