Maddy Brancatisano

Fantasy points 2020 2021 2022 7 Round 1 2020: 26 Round 2 2020: 39 Round 3 2020: 21 Round 4 2020: 12 Round 5 2020: 14 Round 6 2020: 14 Round 2 2021: 37 Round 3 2021: 29 Round 4 2021: 53 Round 5 2021: 45 Round 6 2021: 25 Round 7 2021: 58 Round 8 2021: 47 Round 9 2021: 50 Round 1 2022: 36 Round 2 2022: 21 Round 3 2022: 26 Round 4 2022: 42 Round 5 2022: 40 Round 6 2022: 26 Round 7 2022: 33 Round 8 2022: 36 Round 9 2022: 29 Round 10 2022: 26 Round 2 7: 26 Round 3 7: 8 Round 4 7: 15 Round 5 7: 18 Round 6 7: 15 Round 7 7: 15 Round 10 7: 35 Qualifying Finals 7: 24