Kiara Bowers

Fantasy points 2019 2020 2021 2022 7 2023 Round 1 2019: 91 Round 2 2019: 65 Round 3 2019: 90 Round 4 2019: 106 Round 5 2019: 157 Round 6 2019: 120 Round 7 2019: 118 Preliminary Finals 2019: 58 Round 1 2020: 127 Round 2 2020: 113 Round 3 2020: 81 Round 4 2020: 98 Round 5 2020: 124 Round 6 2020: 101 Semi Finals 2020: 129 Round 1 2021: 109 Round 2 2021: 132 Round 3 2021: 114 Round 4 2021: 120 Round 5 2021: 113 Round 6 2021: 92 Round 7 2021: 119 Round 8 2021: 76 Round 9 2021: 96 Qualifying Finals 2021: 116 Round 1 2022: 123 Round 2 2022: 89 Round 3 2022: 152 Round 4 2022: 92 Round 10 2022: 107 Round 12 2022: 128 Qualifying Finals 2022: 77 Preliminary Finals 2022: 100 Round 1 7: 71 Round 2 7: 98 Round 3 7: 85 Round 4 7: 94 Round 5 7: 116 Round 6 7: 128 Round 7 7: 164 Round 8 7: 141 Round 9 7: 129 Round 10 7: 184 Round 2 2023: 137 Round 3 2023: 104 Round 4 2023: 78 Round 8 2023: 83 Round 9 2023: 127 Round 10 2023: 142