Poppy Kelly

Fantasy points 2020 2021 2022 7 2023 Round 4 2020: 61 Round 5 2020: 42 Round 6 2020: 57 Round 7 2021: 61 Round 8 2021: 44 Round 9 2021: 40 Round 1 2022: 36 Round 5 2022: 31 Round 6 2022: 12 Round 7 2022: 35 Round 8 2022: 22 Round 9 2022: 34 Round 10 2022: 33 Round 1 7: 44 Round 2 7: 46 Round 3 7: 23 Round 10 7: 15 Qualifying Finals 7: 21 Semi Finals 7: 18 Round 1 2023: 2 Round 2 2023: 38 Round 4 2023: 35 Round 5 2023: 43 Round 6 2023: 57 Round 7 2023: 49 Round 8 2023: 29 Round 9 2023: 53 Round 10 2023: 59