Nicola Xenos

Fantasy points 2020 2022 7 2023 Round 1 2020: 28 Round 2 2020: 52 Round 3 2020: 27 Round 4 2020: 50 Round 5 2020: 39 Round 6 2020: 60 Round 2 2022: 40 Round 3 2022: 39 Round 4 2022: 26 Round 5 2022: 47 Round 6 2022: 43 Round 7 2022: 22 Round 8 2022: 27 Round 9 2022: 32 Round 10 2022: 55 Round 1 7: 58 Round 2 7: 42 Round 3 7: 36 Round 4 7: 50 Round 5 7: 18 Round 6 7: 53 Round 7 7: 28 Round 8 7: 31 Round 9 7: 90 Round 10 7: 65 Round 1 2023: 80 Round 2 2023: 38 Round 3 2023: 28 Round 4 2023: 59 Round 5 2023: 51 Round 7 2023: 55 Round 8 2023: 38 Round 9 2023: 41 Round 10 2023: 80