Erika O'Shea

Fantasy points 0 20 40 7 Round 1 7: 16 Round 2 7: 54 Round 3 7: 30 Round 4 7: 49 Round 5 7: 18