Fremantle
6.7 43

Round 6
Subiaco Oval
10/03/2017 15:05

Carlton
4.3 27

-60 -40 -20 0 20 40 60 <![CDATA[ {21 fre 0xc000658310 0xc0004d7560 0xc0004d7548 1 1m6s GOAL 6 h 6} - 4 - 200 - 50]]> Q1 1m6s GOAL Stacey Barr (Dockers) Dockers 1.0 v Blues 0.0 <![CDATA[ {21 fre 0xc000658348 0xc0004d75c0 0xc0004d75a8 1 3m44s GOAL 6 h 12} - 4 - 200 - 50]]> Q1 3m44s GOAL Lara Filocamo (Dockers) Dockers 2.0 v Blues 0.0 <![CDATA[ {21 fre 0xc000658388 0xc0004d7620 0xc0004d7608 1 10m20s GOAL 6 h 18} - 4 - 200 - 50]]> Q1 10m20s GOAL Kara Antonio (Dockers) Dockers 3.0 v Blues 0.0 <![CDATA[ {21 car 0xc0006583c8 0xc0004d7680 0xc0004d7668 1 15m32s BEHIND 1 a 17} - 4 - 200 - 50]]> Q1 15m32s BEHIND Darcy Vescio (Blues) Dockers 3.0 v Blues 0.1 <![CDATA[ {21 car <nil> <nil> <nil> 1 16m38s RUSHED BEHIND 1 a 16} - 4 - 200 - 50]]> Q1 16m38s RUSHED BEHIND Blues Dockers 3.0 v Blues 0.2 <![CDATA[ {21 car 0xc000658418 0xc0004d7740 0xc0004d7728 2 2m56s GOAL 6 a 10} - 4 - 200 - 50]]> Q2 2m56s GOAL Darcy Vescio (Blues) Dockers 3.0 v Blues 1.2 <![CDATA[ {21 car 0xc000658458 0xc0004d77a0 0xc0004d7788 2 4m54s GOAL 6 a 4} - 4 - 200 - 50]]> Q2 4m54s GOAL Jordan Ivey (Blues) Dockers 3.0 v Blues 2.2 <![CDATA[ {21 fre 0xc000658498 0xc0004d7800 0xc0004d77e8 2 13m36s GOAL 6 h 10} - 4 - 200 - 50]]> Q2 13m36s GOAL Ebony Antonio (Dockers) Dockers 4.0 v Blues 2.2 <![CDATA[ {21 car 0xc0006584d8 0xc0004d7860 0xc0004d7848 2 14m55s GOAL 6 a 4} - 4 - 200 - 50]]> Q2 14m55s GOAL Darcy Vescio (Blues) Dockers 4.0 v Blues 3.2 <![CDATA[ {21 fre 0xc000658510 0xc0004d78c0 0xc0004d78a8 3 2m8s BEHIND 1 h 5} - 4 - 200 - 50]]> Q3 2m8s BEHIND Gemma Houghton (Dockers) Dockers 4.1 v Blues 3.2 <![CDATA[ {21 fre 0xc000658548 0xc0004d7920 0xc0004d7908 3 3m51s BEHIND 1 h 6} - 4 - 200 - 50]]> Q3 3m51s BEHIND Amy Lavell (Dockers) Dockers 4.2 v Blues 3.2 <![CDATA[ {21 car <nil> <nil> <nil> 3 6m47s RUSHED BEHIND 1 a 5} - 4 - 200 - 50]]> Q3 6m47s RUSHED BEHIND Blues Dockers 4.2 v Blues 3.3 <![CDATA[ {21 fre 0xc0006585b8 0xc0004d79e0 0xc0004d79c8 3 8m57s BEHIND 1 h 6} - 4 - 200 - 50]]> Q3 8m57s BEHIND Kira Phillips (Dockers) Dockers 4.3 v Blues 3.3 <![CDATA[ {21 fre 0xc000658638 0xc0004d7a40 0xc0004d7a28 3 10m54s BEHIND 1 h 7} - 4 - 200 - 50]]> Q3 10m54s BEHIND Lara Filocamo (Dockers) Dockers 4.4 v Blues 3.3 <![CDATA[ {21 fre 0xc0006586a8 0xc0004d7aa0 0xc0004d7a88 3 11m42s GOAL 6 h 13} - 4 - 200 - 50]]> Q3 11m42s GOAL Gemma Houghton (Dockers) Dockers 5.4 v Blues 3.3 <![CDATA[ {21 car 0xc0006586f8 0xc0004d7b00 0xc0004d7ae8 3 13m24s GOAL 6 a 7} - 4 - 200 - 50]]> Q3 13m24s GOAL Darcy Vescio (Blues) Dockers 5.4 v Blues 4.3 <![CDATA[ {21 fre 0xc000658738 0xc0004d7b60 0xc0004d7b48 3 14m51s BEHIND 1 h 8} - 4 - 200 - 50]]> Q3 14m51s BEHIND Gabby O'Sullivan (Dockers) Dockers 5.5 v Blues 4.3 <![CDATA[ {21 fre 0xc000658778 0xc0004d7bc0 0xc0004d7ba8 4 8m13s GOAL 6 h 14} - 4 - 200 - 50]]> Q4 8m13s GOAL Kara Antonio (Dockers) Dockers 6.5 v Blues 4.3 <![CDATA[ {21 fre 0xc0006587b8 0xc0004d7c20 0xc0004d7c08 4 9m48s BEHIND 1 h 15} - 4 - 200 - 50]]> Q4 9m48s BEHIND Stacey Barr (Dockers) Dockers 6.6 v Blues 4.3 <![CDATA[ {21 fre 0xc000658828 0xc0004d7c80 0xc0004d7c68 4 12m2s BEHIND 1 h 16} - 4 - 200 - 50]]> Q4 12m2s BEHIND Kira Phillips (Dockers) Dockers 6.7 v Blues 4.3
Lineups