Tayla Bresland

Fantasy points 2017 2018 2019 2021 2022 Round 1 2017: 14 Round 2 2017: 56 Round 3 2017: 24 Round 4 2017: 28 Round 5 2017: 16 Round 6 2017: 3 Round 7 2017: 2 Round 6 2018: 32 Round 7 2018: 17 Round 1 2019: 46 Round 2 2019: 12 Round 3 2019: 34 Round 4 2019: 32 Round 5 2019: 22 Round 6 2019: 20 Round 7 2019: 19 Preliminary Finals 2019: 30 Round 1 2021: 36 Round 2 2021: 46 Round 3 2021: 21 Round 4 2021: 78 Round 5 2021: 12 Round 1 2022: 16 Round 2 2022: 34 Round 5 2022: 27