Fremantle
6.7 43

Round 6
Subiaco Oval
10/03/2017 15:05

Carlton
4.3 27

-60 -40 -20 0 20 40 60 <![CDATA[ {21 fre 0xc0006e2200 0xc0009c7ed8 0xc0009c7ec0 1 1m6s GOAL 6 h 6} - 4 - 200 - 50]]> Q1 1m6s GOAL Stacey Barr (Dockers) Dockers 1.0 v Blues 0.0 <![CDATA[ {21 fre 0xc0006e2238 0xc0009c7f38 0xc0009c7f20 1 3m44s GOAL 6 h 12} - 4 - 200 - 50]]> Q1 3m44s GOAL Lara Filocamo (Dockers) Dockers 2.0 v Blues 0.0 <![CDATA[ {21 fre 0xc0006e2278 0xc0009c7f98 0xc0009c7f80 1 10m20s GOAL 6 h 18} - 4 - 200 - 50]]> Q1 10m20s GOAL Kara Antonio (Dockers) Dockers 3.0 v Blues 0.0 <![CDATA[ {21 car 0xc0006e22b8 0xc000010228 0xc0009c7fe0 1 15m32s BEHIND 1 a 17} - 4 - 200 - 50]]> Q1 15m32s BEHIND Darcy Vescio (Blues) Dockers 3.0 v Blues 0.1 <![CDATA[ {21 car <nil> <nil> <nil> 1 16m38s RUSHED BEHIND 1 a 16} - 4 - 200 - 50]]> Q1 16m38s RUSHED BEHIND Blues Dockers 3.0 v Blues 0.2 <![CDATA[ {21 car 0xc0006e2308 0xc000010300 0xc0000102d0 2 2m56s GOAL 6 a 10} - 4 - 200 - 50]]> Q2 2m56s GOAL Darcy Vescio (Blues) Dockers 3.0 v Blues 1.2 <![CDATA[ {21 car 0xc0006e2348 0xc000010360 0xc000010348 2 4m54s GOAL 6 a 4} - 4 - 200 - 50]]> Q2 4m54s GOAL Jordan Ivey (Blues) Dockers 3.0 v Blues 2.2 <![CDATA[ {21 fre 0xc0006e2388 0xc000010438 0xc000010420 2 13m36s GOAL 6 h 10} - 4 - 200 - 50]]> Q2 13m36s GOAL Ebony Antonio (Dockers) Dockers 4.0 v Blues 2.2 <![CDATA[ {21 car 0xc0006e23c8 0xc000010498 0xc000010480 2 14m55s GOAL 6 a 4} - 4 - 200 - 50]]> Q2 14m55s GOAL Darcy Vescio (Blues) Dockers 4.0 v Blues 3.2 <![CDATA[ {21 fre 0xc0006e2400 0xc0000104f8 0xc0000104e0 3 2m8s BEHIND 1 h 5} - 4 - 200 - 50]]> Q3 2m8s BEHIND Gemma Houghton (Dockers) Dockers 4.1 v Blues 3.2 <![CDATA[ {21 fre 0xc0006e2438 0xc000010558 0xc000010540 3 3m51s BEHIND 1 h 6} - 4 - 200 - 50]]> Q3 3m51s BEHIND Amy Lavell (Dockers) Dockers 4.2 v Blues 3.2 <![CDATA[ {21 car <nil> <nil> <nil> 3 6m47s RUSHED BEHIND 1 a 5} - 4 - 200 - 50]]> Q3 6m47s RUSHED BEHIND Blues Dockers 4.2 v Blues 3.3 <![CDATA[ {21 fre 0xc0006e2498 0xc000010630 0xc000010618 3 8m57s BEHIND 1 h 6} - 4 - 200 - 50]]> Q3 8m57s BEHIND Kira Phillips (Dockers) Dockers 4.3 v Blues 3.3 <![CDATA[ {21 fre 0xc0006e24d8 0xc000010690 0xc000010678 3 10m54s BEHIND 1 h 7} - 4 - 200 - 50]]> Q3 10m54s BEHIND Lara Filocamo (Dockers) Dockers 4.4 v Blues 3.3 <![CDATA[ {21 fre 0xc0006e2518 0xc0000106f0 0xc0000106d8 3 11m42s GOAL 6 h 13} - 4 - 200 - 50]]> Q3 11m42s GOAL Gemma Houghton (Dockers) Dockers 5.4 v Blues 3.3 <![CDATA[ {21 car 0xc0006e2558 0xc000010750 0xc000010738 3 13m24s GOAL 6 a 7} - 4 - 200 - 50]]> Q3 13m24s GOAL Darcy Vescio (Blues) Dockers 5.4 v Blues 4.3 <![CDATA[ {21 fre 0xc0006e2598 0xc0000107b0 0xc000010798 3 14m51s BEHIND 1 h 8} - 4 - 200 - 50]]> Q3 14m51s BEHIND Gabby O'Sullivan (Dockers) Dockers 5.5 v Blues 4.3 <![CDATA[ {21 fre 0xc0006e25d8 0xc000010810 0xc0000107f8 4 8m13s GOAL 6 h 14} - 4 - 200 - 50]]> Q4 8m13s GOAL Kara Antonio (Dockers) Dockers 6.5 v Blues 4.3 <![CDATA[ {21 fre 0xc0006e2618 0xc000010870 0xc000010858 4 9m48s BEHIND 1 h 15} - 4 - 200 - 50]]> Q4 9m48s BEHIND Stacey Barr (Dockers) Dockers 6.6 v Blues 4.3 <![CDATA[ {21 fre 0xc0006e2658 0xc0000108e8 0xc0000108d0 4 12m2s BEHIND 1 h 16} - 4 - 200 - 50]]> Q4 12m2s BEHIND Kira Phillips (Dockers) Dockers 6.7 v Blues 4.3
Lineups