Jacqui Yorston

Fantasy points 2019 2020 2022 7 Round 4 2019: 67 Round 5 2019: 46 Round 6 2019: 64 Round 7 2019: 90 Round 1 2020: 86 Round 2 2020: 54 Round 3 2020: 35 Round 4 2020: 76 Round 5 2020: 88 Round 6 2020: 74 Semi Finals 2020: 69 Round 3 2022: 46 Round 4 2022: 49 Round 5 2022: 41 Round 6 2022: 51 Round 8 2022: 29 Round 9 2022: 47 Round 11 2022: 27 Round 12 2022: 39 Round 1 7: 96 Round 2 7: 33 Round 3 7: 46 Round 4 7: 99 Round 5 7: 65 Round 6 7: 51 Round 7 7: 41 Round 8 7: 56 Round 9 7: 56 Round 10 7: 90