Imahra Cameron

Fantasy points 2020 2021 2022 7 Round 1 2020: 79 Round 2 2020: 58 Round 3 2020: 84 Round 4 2020: 35 Round 5 2020: 42 Round 6 2020: 59 Round 2 2021: 53 Round 3 2021: 40 Round 4 2021: 15 Round 5 2021: 40 Round 6 2021: 8 Round 7 2021: 47 Round 8 2021: 19 Round 9 2021: 2 Round 1 2022: 28 Round 6 2022: 47 Round 7 2022: 30 Round 8 2022: 25 Round 9 2022: 20 Round 2 7: 11 Round 3 7: 30 Round 4 7: 21 Round 5 7: 16