Bethany Lynch

Fantasy points 2019 2020 2021 2022 7 2023 Round 4 2019: 14 Round 5 2019: 22 Round 6 2019: 24 Round 1 2020: 9 Round 3 2020: 18 Round 4 2021: 25 Round 9 2021: 1 Qualifying Finals 2021: 32 Round 1 2022: 10 Round 2 2022: 23 Round 3 2022: 4 Round 4 2022: 37 Round 5 2022: 24 Round 6 2022: 25 Round 7 2022: 30 Round 8 2022: 45 Round 9 2022: 18 Round 10 2022: 17 Round 1 7: 12 Round 2 7: 26 Round 3 7: 27 Round 4 7: 34 Round 5 7: 29 Round 6 7: 11 Round 7 7: 27 Round 8 7: 7 Round 9 7: 30 Round 10 7: 20 Qualifying Finals 7: 31 Semi Finals 7: 41 Round 1 2023: 45 Round 2 2023: 16 Round 3 2023: 44 Round 4 2023: 48 Round 5 2023: 43 Round 6 2023: 32 Round 8 2023: 33 Round 9 2023: 91 Round 10 2023: 54