Sydney
4.3 27

Round 1
North Sydney Oval
27/08/2022 17:10

St Kilda
8.8 56

-20 0 20 Q1 1m37s GOAL Saints Swans 0.0 v Saints 1.0 Q1 6m30s GOAL Swans Swans 1.0 v Saints 1.0 Q1 8m1s BEHIND Swans Swans 1.1 v Saints 1.0 Q1 10m24s RUSHED BEHIND Saints Swans 1.1 v Saints 1.1 Q1 12m33s BEHIND Saints Swans 1.1 v Saints 1.2 Q2 1m43s GOAL Saints Swans 1.1 v Saints 2.2 Q2 6m25s GOAL Saints Swans 1.1 v Saints 3.2 Q2 9m16s GOAL Saints Swans 1.1 v Saints 4.2 Q2 17m20s GOAL Swans Swans 2.1 v Saints 4.2 Q3 1m42s BEHIND Saints Swans 2.1 v Saints 4.3 Q3 9m2s BEHIND Saints Swans 2.1 v Saints 4.4 Q3 9m26s GOAL Saints Swans 2.1 v Saints 5.4 Q3 12m52s RUSHED BEHIND Saints Swans 2.1 v Saints 5.5 Q3 16m2s GOAL Swans Swans 3.1 v Saints 5.5 Q3 17m48s GOAL Saints Swans 3.1 v Saints 6.5 Q4 0m59s GOAL Saints Swans 3.1 v Saints 7.5 Q4 4m54s GOAL Saints Swans 3.1 v Saints 8.5 Q4 6m41s GOAL Swans Swans 4.1 v Saints 8.5 Q4 10m7s RUSHED BEHIND Saints Swans 4.1 v Saints 8.6 Q4 12m40s RUSHED BEHIND Swans Swans 4.2 v Saints 8.6 Q4 13m27s RUSHED BEHIND Swans Swans 4.3 v Saints 8.6 Q4 16m17s RUSHED BEHIND Saints Swans 4.3 v Saints 8.7 Q4 17m47s RUSHED BEHIND Saints Swans 4.3 v Saints 8.8