Nell Morris-Dalton

Fantasy points 2020 2021 2022 7 2023 Round 6 2020: 48 Round 1 2021: 27 Round 2 2021: 34 Round 3 2021: 11 Round 8 2021: 36 Round 9 2021: 64 Round 1 2022: 30 Round 2 2022: 31 Round 3 2022: 58 Round 4 2022: 28 Round 5 2022: 52 Round 6 2022: 49 Round 7 2022: 10 Round 8 2022: 33 Round 9 2022: 58 Round 1 7: 45 Round 4 7: 29 Round 5 7: 27 Round 6 7: 32 Round 7 7: 24 Round 1 2023: 41 Round 2 2023: 43 Round 3 2023: 15 Round 4 2023: 21 Round 5 2023: 24 Round 6 2023: 39 Round 7 2023: 22 Round 8 2023: 80 Round 9 2023: 59 Round 10 2023: 43