Olivia Levicki

Fantasy points 0 20 40 60 7 Round 1 7: 36 Round 2 7: 28 Round 3 7: 47 Round 4 7: 44 Round 5 7: 38 Round 6 7: 25 Round 7 7: 50 Round 8 7: 32 Round 9 7: 73 Round 10 7: 41