Charlie Rowbottom

Fantasy points 0 20 40 60 80 100 120 2022 7 Round 1 2022: 56 Round 2 2022: 94 Round 3 2022: 104 Round 4 2022: 57 Round 5 2022: 49 Round 6 2022: 75 Round 8 2022: 51 Round 9 2022: 50 Round 11 2022: 70 Round 12 2022: 70 Round 1 7: 83 Round 2 7: 63 Round 3 7: 66 Round 4 7: 118 Round 5 7: 97