Kate Orme

Fantasy points 2020 2021 Round 2 2020: -3 Round 3 2020: 18 Round 6 2020: 30 Round 2 2021: 30 Round 5 2021: 51 Round 6 2021: 39 Round 9 2021: 78