Emily Elkington

Fantasy points 2023 Round 1 2023: 39 Round 2 2023: 24 Round 3 2023: 21