Blaithin Mackin

Fantasy points 0 20 40 7 Round 4 7: 41 Round 5 7: 22