Amanda Farrugia

Fantasy points 2017 2018 2019 Round 1 2017: 55 Round 2 2017: 46 Round 3 2017: 70 Round 4 2017: 38 Round 5 2017: 37 Round 6 2017: 33 Round 7 2017: 36 Round 1 2018: 48 Round 2 2018: 76 Round 3 2018: 69 Round 4 2018: 60 Round 5 2018: 58 Round 6 2018: 59 Round 7 2018: 57 Round 1 2019: 22 Round 2 2019: 38 Round 3 2019: 18 Round 4 2019: 55 Round 5 2019: 27 Round 6 2019: 39 Round 7 2019: 32