Alexia Hamilton

Fantasy points 2020 2022 7 Round 1 2020: 13 Round 2 2022: 27 Round 9 2022: 9 Round 1 7: 13 Round 2 7: 51 Round 3 7: 48 Round 4 7: 20 Round 5 7: 41 Round 6 7: 67 Round 7 7: 45 Round 8 7: 60 Round 9 7: 49 Round 10 7: 20