Simone Nalder

Fantasy points 0 20 40 7 Round 4 7: 18 Round 5 7: 50