Cynthia Hamilton

Fantasy points 0 20 40 60 80 7 Round 1 7: 20 Round 2 7: 40 Round 3 7: 49 Round 5 7: 82