Ashton Hill

Fantasy points 2020 2022 Round 1 2020: 3 Round 3 2022: 20 Round 4 2022: 18 Round 5 2022: 19 Round 6 2022: 38 Round 7 2022: 52 Round 8 2022: 37 Round 9 2022: 33 Round 10 2022: 34