Abbygail Bushby

Fantasy points 7 2023 Round 5 7: 33 Round 6 7: 10 Round 4 2023: 14 Round 8 2023: 53 Round 9 2023: 18 Round 10 2023: 82