Romy Timmins

Fantasy points 2017 Round 2 2017: 3 Round 5 2017: 8