Amelia Peck

Fantasy points 2023 Round 10 2023: 40