Philippa Smyth

Fantasy points 0 20 2018 Round 4 2018: 21