Lou Wotton

Fantasy points 2017 Round 2 2017: 15 Round 6 2017: 36 Round 7 2017: 12